Общи условия


Hacтoящитe Общи Условия са предназначени за регулиране на отношенията между Търговеца ММА ЕООД, собственик на марката RoseDéco, на уеб домейна rosedeco.bg и на платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg, наричана по-долу “РозДеко” и Потребителите на въпросната платформа, наричани по-долу “Потребител”.


II.1. Наименование:
ММА ЕООД.
II.2. Седалище и адрес на управление:
България, гр. София 1111, жк. Гео Милев, ул. Хемус №21.
II.3. Данни за връзка:
E-mail: rosedeco@rosedeco.bg, тел: +359 88 8383332.
II.4. Вписване в публични регистри:
ЕИК 130288374.
II.5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност:
BG130288374.
II.6. Удостоверение 6537/17.09.2018 г. от Министерство на финансите за работа с благородни метали.
II.7. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни Адрес:
гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите Адрес:
гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


При прилагането и тълкуването на разпоредбите на настоящите Общи Условия, посочените по-долу термини имат следното значение, независимо от това, дали са употребени в единствено или множествено число и от това, дали са в мъжки или женски род:
III.1. “Договор” обозначава договора за покупко-продажба между РозДеко и Потребителя, който се счита за сключен след като Потребителят е подал своята Поръчка, е приел Общите Условия за използване на услугите и на интернет сайта на РозДеко, е потвърдил и успешно заплатил своята Поръчка и е получил имейл и / или СМС с потвърждение от РозДеко.
III.2. “Електронен магазин” обозначава платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg, на който са представени Продуктите, предлагани от РозДеко и техните Партньори.
III.3. “Място на доставка” обозначава адреса, посочен от Потребителя по време на своята Поръчка, на който трябва да бъде доставено направената от него поръчка.
III.4. “Потребител” обозначава всяко лице, което използва услугите на платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg.
III.5. “Получател” обозначава лицето, определено от Потребителя, на което трябва да бъде доставен Продуктът, в зависимост от това, дали Потребителят го поръчва за себе си или за друго лице, Потребител и Получател могат да бъдат едно и също или различни лица.
III.6. “Поръчка” обозначава волята на Потребителя, след като е приел настоящите Общи Условия за използване на услугите на платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg, да придобие на определената цена, посочените от него Продукти, в посочено от него количество и начин на доставка, с цел тяхното доставяне на посочения от него Получатели на посоченото от него Място на доставка.
III.7. “Продукт” обозначава букет и/или който е да е друг продукт, предлаган за продажба на Потребителя, чрез платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg.
III.8. “Услуга” обозначава представената на Потребителя възможност за поръчване и доставка на предлаганите за продажба Продукти, чрез платформата за електронна търговия www.rosedeco.bg, както и с оглед на сферата на предлагане на РозДеко, на други възможни форми на взаимодействие между Потребителя и РозДеко като например, но не само – сценографски решения и аранжиране на тържества, събития и вътрешни и външни пространства.


IV.1. Обхват на приложение
Общите Условия за използване на Услугите на РозДеко са достъпни по всяко време на интернет страницата на РозДеко или при поискване от Потребителя, така че той да може да се запознае с тях. Целта на настоящите Общи Условия е да определи условията, при които РозДеко предоставя своите услуги, чрез своя Електронен Магазин Продукти и / или обвързаните с тях услуги, на Потребителя, който желае да ги придобие. Следователно, всяко потвърждение на Поръчка за Продукт от страна на Потребителя, предполага неговото неограничено и безрезервно приемане на настоящите Общи Условия. По свое усмотрение, РозДеко може да променя по всяко време и без предварително предизвестие настоящите Общи Условия. Версията, приложима за отношенията между страните, е тази, която е била достъпна на интернет сайта към момента на поставяне на Поръчката. Отговорност на Потребителя е да прегледа внимателно настоящите Общи Условия за всяка отделна Поръчка.
IV.2. Условия за достъп до Услугите на РозДеко
Потребителят се задължава да използва Услугите, предоставени посредством интернет сайта на РозДеко, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение. Само Потребители навършили 18 години могат да използват Услугите на РозДеко. При ползване на Услугите, Потребителят е длъжен:
- да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;
- да подава Поръчки единствено, когато има интерес от закупуване на Продукта;
- да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице.
IV.3. Поръчки
(а) Основни характеристики на Продуктите
Всеки Продукт е придружен от описание, което е на разположение в неговия раздел на интернет страницата на РозДеко, посочвайки съществените му характеристики. От описанието на Продукта, при всяка Поръчка, Потребителят може да узнае основните характеристики на всеки Продукт. Ако друго изрично не е упоменато, Продуктовите оферти са валидни, стига те да са видими на интернет сайта на РозДеко и в рамките на наличните запаси. РозДеко може да променя обхвата на предлаганите Продукти и да пристъпи, ако е необходимо, към изтриване на картите на Продуктите за продажба и поставянето на картите на нови Продукти. Отговорността за избора на Продукт и за адекватността му с неговите нужди е единствено на Потребителя, възможните приложения на определен продукт, така както са описани на неговия раздел, имат само препоръчителен характер. В случай, че Продуктът не е налице след пускането на Поръчката или по друга причина не може да бъде доставен, РозДеко ще се свърже с Потребителя възможно най-скоро, за да му предложи:
- замяна с Продукт, който предлага подобни характеристики по отношение на размер, качество и цена;
- или възстановяването на платената сума за поръчания Продукт;
- по никакъв начин не може да се търси каквото и да е възмездяване от РозДеко, както и РозДеко не дължи такова, за не извършена или отказана продажба или доставка на Продукт, освен възстановяване на вече платените суми.
 Букети
Текстово описание посочва рода на цветята, съставящи букета, техния цвят, минимален размер с възможни отклонения до 5%, измерен от края на дръжката до върха на „главата“ на цвета, материала на счетените за съществени елементи на опаковката, съвети за поддръжка и използване, както и всяка друга характеристика на Продукта която е счетена за съществена.
Снимки:
Една или повече, придружаващи всеки Продукт, имат информационни цели.
Потребителят потвърждава, че разбира и приема, че:
 снимките на Продуктите, представени на интернет сайта на РозДеко са на природни продукти (цветя) и на ръчно създадено художествено творчество (опаковка) и като такива въпросните снимки отразяват Продукт, който може да бъде възпроизвеждан в подобен, близък, но не и еднакъв вид;
 единствената информация която носят снимките е за рода цветя – т.е. рози или друг род като например, но не само - лалета, за техния цвят, без да се отчитат евентуални оттенъци, за общия изглед на дизайна на букета като цвят на хартии и панделки, вид, и доколкото е възможно да се покаже, брой на декоративни елементи. Потребителят потвърждава, че разбира и приема, че Продукта, който е поръчал ще бъде подобен, но не еднакъв с този на снимката, включително, но не само поради това, че съдържа цветя, които са различни едно от друго, че в зависимост от разполагаемостта, цветята могат да се различават от показаните, при запазване на описаните в текстовото описание характеристики. Поради тези и други причини, доставеният Продукт може да се различава визуално от този, представен на снимката, по отношение на конкретния вид цветя или детайли на представянето, като РозДеко се ангажира при всички обстоятелства да достави Продукт, в съответствие със съществените характеристики, посочени в неговото описание.
 Текстилни и хартиени изделия
Текстово описание посочва размера с възможни отклонения до 5%, измерен по височината и ширината на разгърнат по хоризонталата Продукт, материала на счетените за съществени елементи на Продукта, съвети за поддръжка и използване, както и всяка друга характеристика на Продукта, която е счетена за съществена.
 Снимки:
Една или повече, придружаващи всеки Продукт имат общо информационни цели. Потребителят потвърждава, че разбира и приема
- че снимките на Продуктите, представени на интернет сайта на РозДеко са на ръчно създадено художествено творчество и като такива въпросните снимки отразяват Продукт който може да бъде възпроизвеждан в подобен, но не и еднакъв вид;
- че носят единствено информация за общия изглед на Продукта и, доколкото е възможно да се покаже, на декоративните елементи. Потребителят потвърждава и приема, че Продукта който е поръчал ще бъде подобен, но не еднакъв с този на снимката, включително, но не само поради това, че продуктът е ръчна изработка. Поради тези и други причини, доставеният Продукт може да се различава визуално от този, представен на снимката, по отношение на конкретни детайли на представянето, като РозДеко се ангажира при всички обстоятелства да достави Продукт, в съответствие със съществените характеристики, посочени в неговото описание.
 Продукти на доставчици на РозДеко
Цялата информация, текст и снимки, за Продуктите на Партньорите на РозДеко в Електронния Магазин е предоставена от доставчиците на РозДеко. Цялата отговорност за нейната пълнота и вярност е само и единствено на Партньорите на РозДеко. РозДеко не носи отговорност за неточности, относно описанието на Продуктите на техните Партньори.
(б) Осъществяване на Поръчка
Потребителят може да подаде Поръчката си, като влезе в своя онлайн профил или създаде такъв, чрез въвеждане на собствено име и фамилия, форма на обръщение, мобилен телефон и електронен адрес за връзка и потвърждението си, че има навършени 18 години. Осъществяването на Поръчка се извършва, съгласно следния процес:
1) избор от Потребителя на Продуктите, които желае да закупи (ако е необходимо, като използва различните предложени "филтри"), както и техния брой;
2) при желание, посочване на личното послание за Получателя, като Потребителят носи отговорност за съдържанието и се задължава, да не предаде в това съобщение забележки, които противоречат на действащите разпоредби и добрите нрави;
3) добавяне на избраните Продукти в кошницата на Потребителя;
4) проверка от Потребителя на своята кошница;
5) посочване от Потребителя на промоционален код, при наличие на такъв;
6) избор на начин на доставка;
7) посочване на информацията, отнасяща се до Получателя, Мястото на доставка и телефон за връзка с Получателя;
8) указание, което трябва да бъде дадено в случай на доставка на адрес и отсъствие на Получателя (избор между доставка на съсед или портиер или връщане на поръчката);
9) избор на време на доставката;
10) избор на определени бонуси, в случай че Поръчката е достигнала определени прагове;
11) избор на начин на плащане;
12) приемане на настоящите Общи Условия;
13) потвърждение на Поръчката;
14) прехвърляне към модула за плащане;
15) плащане;
16) предложение за издаване на електронна фактура;
17) потвърждаване на Поръчката чрез електронна поща на РозДеко и / или чрез СМС.
Информацията, предоставена от Потребителя е изцяло негова отговорност, тя трябва да е вярна, точна, пълна и достатъчна. Отговорност на Потребителя е да провери подробностите за Поръчката, общата цена, информацията за Получателя, Мястото на доставка, начина на доставка и да коригира грешките, преди да потвърди Поръчката си. В случай на грешка, в данните за адреса на Получателя, РозДеко не носи отговорност за невъзможността да достави Поръчката и евентуалните разходи и / или пропуснати ползи за Потребителя или Получателя, свързани с това.
(в) Приемане на Поръчка:
Поръчки чрез РозДеко се приемат денонощно. В работни дни, Потребителят може да се свърже с дежурен оператор от 10.00 до 18.00 часа на телефон:+35988 8383332. Всяка, направена през Електронния Магазин поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между РозДеко и Потребителя. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача. В потвърждението на Поръчката от страна на РозДеко, Потребителят ще получи информация относно основните характеристики на Продукта, неговата цена с включени всички данъци и такси, всички разходи, свързани с неговата доставка и начин на плащане. РозДеко може да отмени или да откаже всяка Поръчка от Потребител, с когото има спор за плащането на предишна Поръчка, или която счита, че има някаква форма на риск. В случай че Поръчката касае продукти с кратък живот, като например, но не само букети и не бъде приета в срок до три работни дни от деня, посочен за доставка, ще бъде дадено нареждане за нейното унищожаване, в този случай, възстановяване на направеното плащане от Потребителя не се дължи, нито частично, нито пълно.
(г) Доказване на Поръчка Потвърждението на Поръчката, данните, записани от РозДеко, както и всички писма и електронни съобщения, разменени между РозДеко и Потребителя, се считат за доказателство за естеството, съдържанието и датата на Договора в случай на спор между тях и ще бъдат запазени от РозДеко, при условията и за срока, в съответствие с действащите правни разпоредби. РозДеко препоръчва, Потребителят да пази изпратената до него, по електронна поща или друг канал, информация.
(д) Промяна на Поръчка:
Потребителят има възможност да промени мястото за доставка на своята Поръчка, като се свърже с РозДеко възможно най-скоро и не по-късно от 48 часа преди желаното време за доставка. Ако промяната изисква доплащане, тя ще се счита за приета след извършено доплащане от страна на Потребителя и потвърждение от страна на РозДеко.
IV.4. Плащане:
(а) Цена на Продукта
Цената на Продукта е такава, каквато е била в деня на подаване на Поръчката, както е посочено в продуктовия лист и включва ДДС. Общата цена на Поръчката е посочена в рамките на раздела "Моята кошница", в онлайн профила на Потребителя. Цените са в български левове, с включени всички данъци и такси, но без разходите за доставка.
(б) Цена на доставка:
Видът, срокът, начина и Мястото на доставката влияят върху размера на дължимата сума за доставка на Поръчката. Цената на доставката е ясно и четливо указана и трябва да бъде платена в допълнение и заедно с цената на Продуктите на Потребителя. Тя е посочена в обобщението на Поръчката, в потвърждението на Поръчката и в електронната фактурата, ако такава е поискана.
РозДеко предлага безплатна доставка на Поръчка при следните събрани обстоятелства:
Всяка доставка, описана по-долу е безплатна за територията на България.
 Доставка на букети се извършва само на територията на София-град - от понеделник до събота, включително: 08:00 – 22:00 часа. Всяка доставка, за същия ден или за този, следващ деня на заявката, подлежи на потвърждение от страна на РозДеко, с мейл и / или телефонно обаждане. Потвърждения от страна на РозДеко се извършват всеки работен ден, събота включително, 10:00 - 18:00 часа, заявки след края на работния ден се обработват в следващия работен ден. Можете да ни откриете на +359 88 8383332 или на rosedeco@rosedeco.bg.
 Всички останали продукти на RoseDéco се доставят в София-град и в другите градове, обслужвани от мрежата на Еконт Експрес, както следва:
- Заявка, подадена до 14 часа се доставя на следващия ден.
- Заявка, подадена след 14 часа се изпълнява в рамките на 48 часа.
- Неделя и официални празници – срокове за доставка не текат.
(в) Начини на плащане:
РозДеко приема плащане по следните начини - по банков път, с кредитни или дебитни карти (Visa и MaterCard), възможност за плащане на място или с наложен платеж. РозДеко взима необходимите и законно изискуеми мерки, за да защити данните на Потребителя и на неговата Поръчка, но при липса на грешка от страна на РозДеко, в тази връзка, РозДеко не носи отговорност за загуби, които Потребителя може да понесе, ако трета страна, получи достъп до каквато и да е част от данните на Потребителя, при извършване на Поръчка или използване на интернет сайта на РозДеко и ги разгласи или употреби без разрешение.
(г) Промоционален код:
РозДеко могат, но не са длъжни да създават и предоставят промоционални кодове. По време на процедурата за осъществяване на Поръчка, РозДеко предоставя възможност на Потребителя да използва промоционален код, който е получил при предишна поръчка или като част от специална промоция. Потребителят трябва да посочи този промоционален код докато извършва своята Поръчката си в полето, предвидено за тази цел, за да получи отстъпката, която ще бъде приспадната пряко от размера на Поръчката преди Потребителя да я потвърди и заплати. Промоционалният код може да е еднократен или многократен, валиден само в рамките на Електронния Магазин и за срока, посочен от РозДеко. Той не може да се комбинира с други промоционални кодове, да бъде превърнат в пари, възстановен или разменен. Потребителят не може да се възползва от промоционалния код, след като Поръчката бъде платена и потвърдена.
IV.5. Доставки:
(а) Срокове на доставяне Сроковете и условията за доставка посочени по-долу започват да текат след получаването на електронна поща или друга форма на известие от РозДеко с потвърждение на Поръчката:
- До края на втория работен ден, следващ деня на Поръчката;
- До края на първия работен ден, следващ деня на Поръчката;
- В деня на Поръчката.
- В рамките на деня на Поръчката, Потребителят може да избере времеви отсек, в който да бъде извършена доставката:
 До края на деня;
 В рамките на 4 часа;
 В рамките на 1 час;
 В точен час.
Потребителят има възможност да избере доставка на Поръчката си в максимален срок от 30 работни дни. При отсъствие на Получателя, Поръчката ще бъде доставена на съседи или портиера, ако това е било посочено като възможност от Потребителя при осъществяването на Поръчката. В случай на отсъствие на Получател, РозДеко ще се свърже с Получателя, за да се уговорят условията на втората доставка. Всяка нова доставка на Букети трябва да се осъществи не по-късно от 24 часа след първоначалното уредено време на доставка, поради нетрайността на Продуктите и за нея се дължи отделно заплащане. Не може да бъде получено частично или пълно възстановяване на цената на Поръчката, в случай че Получателят е приел доставката в по-късен срок или не е я получил, поради независещи от РозДеко обстоятелства. Ако поради някакви причини като например, но не само - моментни натоварвания, тежки климатични условия, социални вълнения или поради други обстоятелства, доставките са затруднени, РозДеко ще положи всички усилия, за да удовлетвори желания срок за доставка на Потребителя. Въпреки това, ако тези изисквания не могат да бъдат изпълнени поради РозДеко ще информира Потребителя незабавно и ще предложи друго време за доставка.
(б) Райони на доставяне:
РозДеко осъществява доставка на Поръчки само в рамките на територията на Република България. Районите за доставка, които влияят върху цената и времето на доставката, са следните:
- гр. София, в рамките на Околовръстното;
- гр. София, извън Околовръстното;
- останалата територия на България.
(в) Видове доставяне:
РозДеко предлага два вида доставяне на Поръчки:
- Чрез куриерски фирми
- Услуга бели ръкавици: доставка, организирана от РозДеко с човек облечен в специфичен костюм, с бели ръкавици.
(г) Прехвърляне на собствеността и на рисковете:
Прехвърлянето на собствеността върху Продуктите на РозДеко в полза на Потребителя ще бъде извършено след и при пълно заплащане на съответната цена от Потребителя, независимо от желаната дата на доставка на Продуктите. Прехвърлянето на рискове ще настъпи при получаване на Продуктите от Получателя, до тогава всички рискове, включително, но не само транспортни са на РозДеко. От този момент нататък, Потребителят поема и носи пълната отговорност за всякакви повреди и щети, свързани с Продуктите.
IV.6. Право на отказ.
Рекламации:
(а) Право на отказ Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на Поръчката от Получателя, като попълни и изпрати на РозДеко формуляра, предоставен като Приложение към настоящите Общи Условия. По време на този срок и до изпращането им на РозДеко, Потребителят се задължава да съхранява получените от РозДеко Продукти с грижата на добър стопанин, като запазва тяхното качество и цялост. В този случай, РозДеко ще възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения Договор. От сумата, която Потребителят е платил по Договора, се удържат разходите за доставка, връщане и опаковане на Продуктите, освен ако Потребителят ги е върнал за своя сметка и е уведомил за това РозДеко. За всички Продукти на РозДеко, които поради своето естество са потребими или не подлежат на връщане или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, Потребителят има право на отказ само при обстоятелствата описани в точка 4.6.(б).
(б) Рекламации:
Рекламации за грешка и / или наранени / счупени доставени Продукти, се приемат само и единствено в момента на получаване на доставката. Рекламациите се приемат единствено чрез формата за контакт и рекламации, която доставчика носи със себе си.
IV.7. Ограничение на отговорността на РозДеко:
РозДеко не носи отговорност, когато повредата или щетата са причинени след доставката от необичайна употреба или когато инструкциите за поддръжка и/или употреба не са спазени (напр. неправилна употреба или лоша поддръжка), или когато повредата се дължи на причина, която не е свързана с Продукта. В случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския кодекс, която възпрепятства подготовката и/или предаването на Поръчката в договорените срокове и/или време, РозДеко незабавно уведомява Потребителя. Задълженията на РозДеко автоматично се преустановяват за срока на непреодолимата сила, без Потребителят да може да претендира за обезщетение. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Потребителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати Договора. Това право има и РозДеко.
По никакъв повод и обстоятелства, размерът на отговорността на ММА ( RoseDéco / rosedeco.bg) не може да надвишава стойността на поръчания и заплатен продукт.
Сайтът е предназначен за лица над 18 годишна възраст и продуктите са предвидени за обичайно ползване. Всяко тяхно ползване, извън обичайното потребление, безконтролно и безнадзорно оставяне, с достъп до малки деца и произлязлите от това последствия са отговорност на получателя и поникакъв начин не могат да бъдат отговорност на ММА (RoseDéco / rosedeco.bg).
IV.8. Прекратяване
Настоящите Общи Условия и Договора на Потребителя с РозДеко се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност или смърт на една от страните по Договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в интернет сайта на РозДеко. В този случай сключените, но неизпълнени Договори остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


V.1. Обхват на приложение
РозДеко предоставя на Потребителя интернет страница, която му позволява да се запознае с предложените Продукти, както и да ги купува. Всяко използване на интернет страницата предполага приемане на настоящите Общи Условия. В случай на неспазване на настоящите Общи Условия, РозДеко си запазва правото да преустанови достъпа до интернет сайта на съответния Потребител. РозДеко може да прави промени на настоящите Общи Условия по всяко време и без предизвестие. Версията, приложима за Потребителя, е тази, която е видима онлайн в момента на използване. Отговорност на Потребителя е да прегледа внимателно Общите условия при всяко използване на интернет страницата на РозДеко.
V.2. Условия за достъп до интернет сайта на РозДеко
При ползване на интернет сайта на РозДеко, Потребителят е длъжен:
- да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за не разгласяване);
- да не публикува съдържание, което нарушава патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на трето лице или организация, както и добрите нрави;
- да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
- да не изследва, проучва и т.н. защитата на интернет сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение;
- да не нарушава сигурността на интернет сайта;
- да не осъществява достъп до кода на интернет сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който интернет сайта функционира;
- да не осъществява достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него Продукти, както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг Потребител информация;
- да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва интернет сайтът;
- да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на интернет сайта и предоставяните от него Услуги от другите Потребители;
- да уведомява своевременно РозДеко за всяко действие на друг Потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на интернет сайта.
V.3. Технически достъп до интернет сайта на РозДеко
РозДеко полага всички усилия, за да осигури възможно най-добрия и сигурен достъп на Потребителите до интернет страницата си. В случай на неговото прекъсване по технически причини, вероятно ще се появи съобщение за грешка. Всеки Потребител, чиято Поръчка е прекъсната и който не е получи имейл за потвърждение на Поръчката си, трябва да се свърже с РозДеко. В горната хипотеза, РозДеко не носи отговорност, нито дължи обезщетение на своите потребители.
V.4. Лични данни на Потребителя
Личните данни, предоставени от Потребител – собствени и / или на Получател, се събират и обработват от РозДеко в съответствие с приложимото българско законодателство и Политиката за защита на лични данни на РозДеко. Потребителят може да се запознае с правата си относно личните данни, които РозДеко обработва и съхранява, като прочете Политиката за защита на лични данни на РозДеко, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
V.5. Бисквитки (Cookies)
С цел повишаване на неговата ефективност и предоставяне на по-добро потребителско обслужване, интернет страницата на РозДеко използва „бисквитки“ (cookies). Потребителят може да се запознае с използването на “бисквитки” от интернет сайта на РозДеко, като прочете раздел 4.6. на Политиката за защита на лични данни на РозДеко, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
V.6. Ограничение на отговорността на РозДеко
Интернет страницата на РозДеко може да включва препратки към други интернет страници или източници. РозДеко не носи отговорност за съдържанието, действията и бездействията на гореспоменатите интернет страници, нито за реклама, продукти, услуги или всякаква друга информация или данни, налични в тях. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици и / или оператори. В допълнение, РозДеко не носи отговорност за щети или загуби, доказани или предполагаеми, косвени или във връзка с използването или поради факта, че Потребителят е имал доверие на съдържанието, продуктите или услугите на разположение на гореспоменатите външни интернет сайтове. РозДеко не носи отговорност относно функционалността, завършеността, продължителността, достъпността или другите характеристики на интернет сайта. РозДеко не носи отговорност за повреди на компютърната система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на интернет страницата.


VI.1. Делимост
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия да не води до недействителност на останалите разпоредби.
VI.2. Интелектуална собственост
Цялото съдържание на интернет страницата, неговата графична харта и неговата архитектура са защитени от интелектуална и индустриална собственост. Всяко възпроизвеждане и / или пълно или частично представяне, използване, адаптиране или промяна на интернет страницата, и/или всички или част от неговите елементи, е строго забранено. Създаването на препратки към интернет сайта на РозДеко може да се извършва само с предварителното писмено разрешение на РозДеко.
VI.3. Приложимо право и компетентен съд
Изпълнението и тълкуването на настоящите Общи Условия и Договора, се подчиняват на законите на Република България. Всички спорове, възникнали между страните от или във връзка с настоящите Общи Условия и Договора ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните, а при не постигане на споразумение между тях - от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ може да изтеглите формуляра (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП).